Box Sync

最新版本 Box Sync 4.0.8041

Box Sync 4.0.8041

Box Sync 4.0.8041
Box Sync 是一個 Windows 桌面同步應用程序,使您的所有文件在雲中的安全和保密,同時讓他們在您的計算機上可用,並在任何設備與 Box 移動應用程序,從任何地方訪問。無論您的工作方式如何,Box Sync 都能幫助您保持文件的有序,安全並始終與您的業務保持同步.

為了配合這些功能,Box Sync 還為各種規模的企業提供了同步功能,可同步超過 100,000 個文件並支持長度超過 256 個字符的文件名和文件路徑中的特殊字符。所有這一切都運行在一個智能,高效的算法,帶來驚人的性能和可靠的 Box Sync 的經驗.

Box Sync 產品特點:
同步只有你需要的– 選擇性地同步和同步 Box 上的任何文件夾,包括子文件夾。通過只同步重要的文件和文件夾節省時間和磁盤空間。始終在保存和 ndash 上同步; 只需點擊任何應用程序中的保存,即可將文件上傳並更改為 Box。無需下載,編輯和重新上傳您正在處理的文件。在任何地方添加文件– 將文件直接拖放到 Box Sync 文件夾– 不需要先創建文件夾。單個文件現在可以存在於 Box 上的所有文件和文件夾根文件夾中。輕鬆分享鏈接– 通過從桌面文件或文件夾進行簡單的右鍵單擊,快速共享。從本地 Box Sync 文件夾共享文件從未如此簡單。自動獲取更新– 無縫的自動更新確保您始終運行最新版本的 Box Sync. 注意:需要.NET Framework.

ScreenShot

軟體資訊
檔案版本 Box Sync 4.0.8041

檔案名稱 BoxSyncSetup.exe
檔案大小
系統 Windows 7 / Windows 7 64 / Windows 8 / Windows 8 64 / Windows 10 / Windows 10 64
軟體類型 免費軟體
作者 Box
官網 https://sites.box.com/sync4/
更新日期 2021-09-23
更新日誌
Box Sync 4.0.8041 相關參考資料
Box Sync 4.0.8041 (macOS) - dobreprogramy

Box Sync to aplikacja wirtualnego dysku Box.com, synchronizująca pliki z podanego folderu między komputerem i dyskiem w chmurze. Box.com za darmo pozwala ...

https://www.dobreprogramy.pl

Box Sync 4.0.8041 - dobreprogramy

Box Sync to aplikacja kliencka usługi wirtualnego dysku Box.com, pozwalająca na automatyczne synchronizowanie danych pomiędzy komputerem a zewnętrznymi ...

https://www.dobreprogramy.pl

Box Sync 4.0.8041 - Download - Instalki.pl

Box Sync pozwala na wygodne synchronizowanie danych pomiędzy komputerem a serwerami usługi Box.com. Do dyspozycji użytkownika jest 5GB przestrzeni w ...

https://www.instalki.pl

Box Sync 4.0.8041 - Tải về

Box Sync, Tải về miễn phí. Box Sync 4.0.8041: Đồng bộ hóa hộp là một công cụ sản xuất dành cho bạn nhanh chóng và dễ dàng để truy cập vào các nội dung mà ...

https://box-sync.updatestar.co

Box Sync 4.0.8041- tải về -taimienphi.vn

16 小時前 — Tải phiên bản 4.0.8041 phần mềm Box Sync - Tải dữ liệu lên tiện ích đám mây.

https://taimienphi.vn

Box Sync Download (2021 Latest) for Windows 10, 8, 7

Box Sync is a Windows desktop sync application that keeps all your files safe and secure in the cloud while having them available on your computer and ...

https://www.filehorse.com

Download Box Sync 4.0.8041 - Softpedia

Box Sync is an efficient and reliable software solution developed to offer you the means of uploading your most frequently used documents on the cloud ...

https://www.softpedia.com

Download Box Sync 4.0.8041 - Tải dữ liệu lên tiện ích đám mây

Box Sync là phần mềm tải dữ liệu lên tiện ích đám mây. Bạn có thể truy cập các dữ liệu bất kỳ lúc nào và ở đâu. Đồng thời cho phép đồng- Thủ thuật Box Sync ...

https://taimienphi.vn

Installing Box Sync

2021年2月24日 — Box Sync is a productivity tool that enables you to mirror data stored on Box to your desktop. You can then navigate and modify content ...

https://support.box.com