AirDroid

最新版本 AirDroid 3.3.5.2

AirDroid 3.3.5.2

AirDroid 3.3.5.2
AirDroid 允許您從 Windows,Mac 或 Web 無線訪問和管理您的 Android 手機或平板電腦,免費。在您的設備之間傳輸文件,並將文件分享給您的朋友。更好地集中:通話,短信和您允許的應用程序通知,鏡像到您關注的大型計算機屏幕上。更好的裝備:鍵入完整的物理鍵盤和鼠標控制。無需尋找電纜就可以更快速地傳輸信息。更好的設備,更好的生活。更好的連接:從計算機控制你的 Android,並使用電腦上的任何應用程序,如 WhatsApp,微信和線。 (某些設備所需的根目錄)在 30 多個國家 / 地區的 Google Play 中提供。

Better focused
呼叫,短信,你允許的應用程序通知,鏡像到你正在關注的大型計算機屏幕.

Better 配備
類型與完整的物理鍵盤和鼠標控制。無需尋找電纜就可以更快速地傳輸信息。更好的設備,更好的生活.

Better connected
AirMirror,PC / Mac 和你的 Android 之間進行互動的全新方式。您的 Android,直接在您的計算機上,馬上.

注意:需要.NET Framework.

也可用:下載 AirDroid 為 Mac

ScreenShot

軟體資訊
檔案版本 AirDroid 3.3.5.2

檔案名稱 AirDroid_Desktop_Client_3.3.5.2.exe
檔案大小 22.3 MB
系統 Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
軟體類型 免費軟體
作者 Sand Studio
官網 https://www.airdroid.com/
更新日期 2016-12-07
更新日誌
AirDroid 3.3.5.2 相關參考資料
AirDroid 3.3.5.2- tải về

Phiên bản 3.3.5.2 của phần mềm AirDroid được chúng tôi cập nhật để cho bạn dễ dàng download, việc download và cài đặt là quyết định của bạn. Chúng tôi không ...

https://taimienphi.vn

AirDroid Personal 3.7.1.3 for Mac 軟體資訊交流 - winXmac軟體社群

AirDroid Personal 3.7.1.3 for Mac 軟體資訊交流、介紹、教學與下載,AirDroid for Mac 允許您從Windows,Mac 或Web 無線訪問和管理您的Android 手機或平板電腦, ...

https://winxmac.com

AirDroid Personal 3.7.1.3 Download for Mac Change Log ...

AirDroid Personal for Mac. August, 10th 2023 - 33.4 MB - Freeware ... AirDroid for Mac 3.3.5.2 - Change log not available for this version

https://mac.filehorse.com

AirDroid Personal 3.7.1.3 Mac軟體下載 Download - MAC免費軟體下載

Mac AirDroid Personal 3.7.1.3,AirDroid for Mac 允許您從Windows,Mac 或Web 無線訪問和管理您的Android 手機或平板電腦,免費。在您的設備之間傳輸文件, ...

https://filesmac.com

Mac AirDroid for Mac 軟體歷史版本 Page2 - MAC免費軟體下載

AirDroid for Mac 允許您從Windows,Mac 或Web 無線訪問和管理您的Android 手機或平板電腦,免費。在您的設備之間傳輸文件,並將文件分享給您的朋友。

https://filesmac.com

Mac軟體下載 AirDroid for Mac 3.6.3.0 AirDroid_Desktop_Client.dmg ...

Mac AirDroid for Mac 3.6.3.0 軟體下載Download 檔案AirDroid_Desktop_Client.dmg,AirDroid for Mac 允許您從Windows,Mac 或Web 無線訪問和管理您的Android 手機或 ...

https://filesmac.com

AirDroid 3.4.0.0 Download for Windows 10, 8, 7

AirDroid 3.4.0.0 Free Download AirDroid allows you to access and manage your Android phone or tablet from Windows, Mac or the Web, wirelessly, for free.

https://store.horje.com

Download AirDroid 3.7.1.2 - Software Rating

Find the program. Reg Organizer Logo, Attention! Reg Organizer will help you to completely uninstall any software and check your system.

http://www.softwarerating.info

Sand Studio

Copyright 2000-2023 by Innovative Solutions. All Rights Reserved.

https://www.advanceduninstalle