ADVANCED Codecs

最新版本 Firefox Developer Edition 73.0b10 (64-bit)

Firefox Developer Edition 73.0b10 (64-bit)

Firefox Developer Edition 73.0b10 (64-bit)
ADVANCED Codecs 為 Windows 7/8/10 是一個音頻和視頻編解碼器包。包括 32 位和 64 位版本。 ADVANCED 版本包含一整套編解碼器,標準編解碼器只包含 LAV 濾鏡和用於字幕的 xy-VSFilter.6235896
對於大多數用戶而言,編解碼器一直是個問題。這是因為從來沒有一個“開箱即用”的工作解決方案,一般的電腦用戶可以安裝,只是從一開始就正常工作。有幾個體面的編解碼器包解決方案,但他們沒有做我想要的一切。我總是需要調整,調整,甚至是重新安裝,以獲得我所需要 / 需要的編解碼器,大部分時間,文件仍然無法正常播放。這種挫敗感是我開始製作一個適用於所有播放器的 codecpack 的基礎.

注意:在安裝這個簡潔而全面的軟件包之前,安裝程序會自動從您​​的電腦中刪除大多數其他流行的編解碼器版本.8997423
ScreenShot

軟體資訊
檔案版本 Firefox Developer Edition 73.0b10 (64-bit)

檔案名稱 Firefox%20Setup%2073.0b10.exe
檔案大小 48.8 MB
系統 Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 7 64 / Windows 8 64 / Windows 10 64
軟體類型 免費軟體
作者 Shark007
官網
更新日期 2020-01-27
更新日誌
Firefox Developer Edition 73.0b10 (64-bit) 相關參考資料
Baixe o Navegador Firefox em inglês (US) e mais de 90 ...

É por isso que — com a ajuda de voluntários dedicados no mundo todo — disponibilizamos o Navegador Firefox em mais de 90 ... Plataforma: Windows 64-bit

https://www.mozilla.org

Descargá el navegador Firefox en español (es-AR) y en más ...

... la ayuda de voluntarios dedicados de todo el mundo, hacemos que el navegador Firefox esté disponible en más de 90 idiomas. ... Plataforma: Windows 64-bit

https://www.mozilla.org

Descarga el navegador Firefox en español mexicano y otras ...

... de voluntarios comprometidos de todo el mundo―, hemos puesto a disposición el navegador Firefox en más de 90 idiomas. ... Plataforma: Windows 64-bit

https://www.mozilla.org

Download de Firefox-browser in het Nederlands en in meer ...

... stellen we – met hulp van toegewijde vrijwilligers over de hele wereld – de Firefox-browser beschikbaar in meer dan 90 talen. ... Platform: Windows 64-bit

https://www.mozilla.org

Download Firefox Developer Edition 73.0b10 - Softpedia

Download Firefox Developer Edition - Improve your browsing experience by ... Windows 10 64 bit • Windows 10 • Windows 8 64 bit • Windows 8 • Windows 7 64 ...

https://www.softpedia.com

Download the Firefox Browser in English (Canada) and more ...

... with the help of dedicated volunteers around the world — we make the Firefox Browser available in more than 90 languages. ... Platform: Windows 64-bit

https://www.mozilla.org

Download the Firefox Browser in English (US) and more than ...

... with the help of dedicated volunteers around the world — we make the Firefox Browser available in more than 90 languages. ... Platform: Windows 64-bit

https://www.mozilla.org

FileHorse.com Free Software Download for Windows

27 Jan 20 - Firefox Developer Edition 73.0b10... 27 Jan 20 ... Pro VPN 5.0.233; 7. Opera 66.0 Build 3515.44 (64-bit); 8. ... Office and Business Tools · MS Office ...

https://www.filehorse.com

FileHorse.com Software Libre Descargar para Windows

20 - Firefox Developer Edition 73.0b10... 27 ene. 20 - Process ... 20 - FFmpeg 4.2.2 (64-bit); 27 ene. 20 - Proxy ... VLC Media Player 3.0.8 (64-bit) · Software más ...

https://www.filehorse.com

Tải xuống trình duyệt Firefox bằng tiếng Anh (Hoa Kỳ) và hơn ...

... với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên tận tâm trên toàn thế giới — chúng tôi cung cấp Trình duyệt Firefox với hơn 90 ngôn ngữ. ... Nền tảng: Windows 64-bit

https://www.mozilla.org